Il nostro Animale Guida / Nasze Zwierzę Mocy

Lo sciamanesimo è antico ed universale. Tutti noi discendiamo dalla gente che viveva in una cultura sciamanica.  La saggezza degli sciamani risiede nelle nostre ossa, nel nostro DNA, è il nostro diritto di nascita.

Lo sciamanesimo non è una religione, è il modo di percepire il mondo, è una pratica.  La pratica che consiste nell’oltrepassare il velo per connettersi con gli Spiriti Compassionevoli ed Affidabili per una rivelazione diretta, per il potere e la guarigione personale. Nello sciamanesimo moderno il concetto base dice che ognuno di noi può avere il contatto diretto con lo Spirito, per ottenere la guida o la guarigione. 

Il modo sciamanico di percepire il mondo riconosce lo Spirito in tutte le cose e vede la Natura come un organismo vivo, connesso ed uguale. E’ un punto di vista animistico, ma esso si allinea bene con tanti sistemi di varie credenze. Si interfaccia bene con gli insegnamenti di tutte le più grandi religioni. Tuttavia, può entrare in conflitto con alcune dottrine fondamentaliste – quelle tipo “o la mia strada, o l’autostrada (per l’inferno)”. 

Lavoriamo esclusivamente con gli Spiriti Compassionevoli ed Affidabili. La nostra forte intenzione di lavorare solo con loro rende possibile la connessione. Loro assicureranno  che altri Spiriti che incontriamo saranno anche compassionevoli ed amorevoli.       

Lo sciamanesimo rinforza qualsiasi sistema di guarigione energetica: Reiki, Agopuntura, Essenze Floreali, Healing Touch, Quantum Touch, Medicina Allopatica, TUTTE le modalità di guarigione antiche e moderne.

Un viaggio sciamanico necessita della tua partecipazione attiva ed una forte intenzione. Non è una meditazione guidata durante la quale ti stai rilassando e fluttuando dove ti porta una voce registrata.  Esso implica la concentrazione e lo sforzo. Entri nella Realtà Non Ordinaria, oltrepassando il velo, e ti connetti con il tuo Spirito Compassionevole ed Affidabile che ti farà da protettore e guida. Questo approccio è essenziale perché il tuo Spirito Compassionevole ad Affidabile sa cosa è il meglio per te e ti può guidare tramite la tua esperienza affinché tu raggiunga lo scopo desiderato.

Molto spesso le persone scoprono che il loro primo Spirito Compassionevole ed Affidabile è l’Animale Guida.

Nelle culture sciamaniche di tutto il mondo la connessione con gli Animali di Potere è fondamentale. L’Animale Guida, attraverso il suo riconoscimento ed in alcuni casi attraverso un’ iniziazione, dona le sue qualità alla persona che lo invoca realizzando così un legame che può durare anche per tutta la vita.
Ogni Animale ha un significato diverso che differisce anche a seconda della persona con cui entra in contatto, quindi non è propriamente esatto definire in modo assoluto che un determinato animale dona quelle caratteristiche, perché in base all’individuo e alle sue energie i significati simbolici ed esoterici dell’animale possono cambiare, anche diametralmente!
Ogni essere umano può possedere uno o più Animali Guida, essi possono accompagnarci per un periodo più o meno lungo
a seconda di ciò di cui abbiamo bisogno in quel momento storico della nostra esistenza: sia come insegnamento che come aiuto.

E’ fondamentale riconoscere l’animale guida ed entrare in sintonia con le sue energie, essere a conoscenza del suo nome rafforza notevolmente il legame e i doni che esso porta.

L’Animale Guida è un particolare spirito di animale che ha deciso di connettersi con te, per offrirti guida, saggezza ed amore. In breve tempo imparerai ad usarlo come guida ed a chiedergli aiuto per capire le cose che rimangono incomprensibili per te. Gli Animali Guida sono i compagni fondamentali  nei nostri viaggi nelle realtà non ordinarie ( e non solo!).

Dobbiamo onorare i nostri Animali Guida, la relazione con lo Spirito è reciproca. Dobbiamo essere riverenti ed offrire qualche dono energetico al nostro Animale Guida, in cambio del il suo amore, protezione e supporto.

Dopo aver ritrovato il tuo Animale Guida la vita non sarà mai come prima: avrai una guida, un consigliere e protettore affidabile ed amorevole, non solo per viaggiare nelle Realtà Non Ordinarie, ma anche nella vita quotidiana, ogni talvolta lo chiederai: nei momenti difficili, quando avrai bisogno di una risposta più chiara, per comunicare telepaticamente con gli animali e per qualsiasi altra situazione che dovrai e vorrai affrontare

.
Vuoi riconnetterti con il tuo Animale Guida e conoscere le sue lezioni ed il suo potere che ti vuole offrire? 

Ci incontriamo su piattaforma Zoom, per due ore circa e lo facciamo insieme: ti guiderò personalmente nei tuoi viaggio per incontrare il tuo Animale Guida, per imparare come ascoltare le sue indicazioni per te, ti fornirò anche un manualetto nel formato pdf e la registrazione del nostro incontro.

Scrivimi qui per stabilire la data del nostro incontro : QUI

Prezzo: 65,00 Euro

Szamanizm to antyczna i uniwersalna technika. Wszyscy nasi przodkowie żyli zgodnie z założeniami szamanizmu.  Wiedza szamanów jest przechowywana w naszych kościach, w naszym DNA, mamy do niej prawo już od narodzenia.

Szamanizm nie jest religią, to nasz pogląd na świat i praktyka. Praktyka, która polega na przekraczaniu zasłony oddzielającej nasze światy, w celu kontaktu z Opiekuńczymi i Zaufanymi Duchami, dla uzyskania bezpośrednich wskazówek i przywrócenia naszej mocy osobistego uzdrowienia.  Podstawowa koncepcja współczesnego szamanizmu głosi, iż każdy może być w bezpośrednim kontakcie z Duchami w celu uzyskania porad i zdrowia.  Nie potrzebujemy żadnego pośrednika (księdza, guru, itp.).
Obserwując świat, szamani dostrzegają Duszę we wszystkim i szanują Naturę jako żywy i połączony organizm.  To animistyczny sposób obserwowania świata, który pasuje on doskonale do tego, co nauczają największe religie świata. Może on jednak kontrastować z niektórymi fundamentalistycznymi doktrynami typu „ albo idziesz moją drogą, albo jedziesz autostradą (do piekła)”.   


Pracujemy wyłącznie z Opiekuńczymi i Zaufanymi Duchami. Nasz silny zamiar pracowania wyłącznie z nimi sprawia, iż kontakt z nimi jest możliwy. Ze swojej strony, zadbają one o to, aby Duchy, które spotkamy, były również miłosierne i kochające nas.          


Praktyki szamańskie wspierają i wzmacniają wszystkie systemy uzdrawiania energetycznego: Reiki, Akupunktura, Healing Touch, Quantum Touch, Medycyna Alopatyczna, WSZYSTKIE rodzaje leczenia, zarówno nowoczesnego jak i antycznego.  


Podróż szamańska wymaga Twojego czynnego udziału i bardzo silnej intencji. Jest diametralnie różna od prowadzonej medytacji, podczas której się relaksujesz płynąc tam, dokąd prowadzi cię głos w słuchawkach. Podróż szamańska wymaga koncentracji i wysiłku.  Wchodzisz do Niezwyczajnej Rzeczywistości przechodząc przez zasłonę i łączysz się z twoim Opiekuńczym i Zaufanym Duchem, który będzie twoim protektorem i przewodnikiem. Ta reguła jest niezbędna, ponieważ twój Opiekuńczy i Zaufany Duch zawsze wie co jest najlepsze dla ciebie i może cię poprowadzić podczas twojego doświadczenia po to, abyś osiągnął zaplanowany przez ciebie cel.


Bardzo często osoby odkrywają, iż ich pierwszym Duchem opiekuńczym i Zaufanym jest ich Zwierzę Mocy.  


W szamańskich kulturach na całym świecie koneksja ze Zwierzętami Mocy jest fundamentalna.  Zwierzę Mocy,  kiedy tylko uznamy i uszanujemy jego obecność, daruje osobie, która go przywoła swoje charakterystyki i dary, tworząc w ten sposób bardzo ścisły związek, trwający nawet przez całe życie.
Znaczenie każdego Zwierzęcia jest odmienne i zależy ono również od osoby, z którą wejdzie w kontakt. Niemożliwe (i niepoprawne) jest więc opisywanie w sposób ogólny darów, które dane zwierzę nam może dostarczyć, ponieważ, w oparciu o nasz charakter i naszą osobistą energię, symboliczne i ezoteryczne znaczenie danego zwierzęcia może się zmienić,  nawet bardzo diametralnie!
Wszyscy możemy posiadać jedno lub kilka Zwierząt Mocy, mogą one nam towarzyszyć przez pewien okres czasu, w zależności od tego czego potrzebujemy w danym momencie naszej egzystencji: dotyczy to zarówno lekcji jak i pomocy.

Dostrojenie się do energii naszego Zwierzęcia Mocy jest niezmiernie ważne, a poznanie jego imienia wzmacnia dodatkowo nasz związek i jego dary dla nas.  


Zwierzęta Mocy posiadają archetypalne charakterystyki rasy, do której należą, lecz posiadają one również swoją indywidualną osobowość i naturę.  


Studiujemy charakterystyki archetypalne danej rasy kiedy pragniemy poznać symbolizm lub znaczenie danego Zwierzęcia Mocy.  W Internecie i w księgarniach dostępne są niezliczone źródła i informacje na ten temat.  


Charakterystyki indywidualne są diametralnie odmienne.  Te stworzenia są żywe, posiadają inteligencje i pragną ci pomóc.  Kiedy poznasz twoje Zwierzę Mocy, zauważysz, iż jego indywidualne cechy są komplementarne dla charakterystyk danej rasy, lecz jednocześnie zdasz sobie sprawę, iż twoje Zwierzę Mocy jest tak wyjątkowe i jedyne, iż zabraknie ci słów, aby to opisać.


Zwierzę Mocy to duch danego zwierzęcia, które zdecydowało się skontaktować się z tobą, oferując ci swoją przewodnictwo, mądrość i miłość. W bardzo krótkim czasie nauczysz się korzystać z jego przewodnictwa i prosić go o pomoc w kwestiach, które pozostają dla ciebie trudne do rozwiązania i zrozumienia. Zwierzęta Mocy to nieodzowni towarzysze naszych podróży do Niezwyczajnej Rzeczywistości ( lecz również i w tym wymiarze!).

Musimy szanować nasze Zwierzęta Mocy, związek z naszym Duchem Opiekuńczym jest dwustronny.  Musimy je respektować i oferować im jakiś podarunek energetyczny w podziękowaniu za ich miłość, protekcję i wsparcie.  


Po odnalezieniu Zwierzęcia Mocy  twoje życie nie będzie już nigdy takie samo: będziesz miał opiekuńczego i kochającego cię przewodnika, doradcę i protektora, nie tylko dla podróży w świecie Niezwyczajnej Rzeczywistości, lecz również i w życiu codziennym, kiedykolwiek tylko o to poprosisz: w trudnych momentach, poszukując odpowiedzi na dręczące cię pytania, podczas telepatycznej komunikacji ze zwierzętami i podczas każdej sytuacji, której będziesz chciał lub musiał sprostać.  

Chcesz połączyć się ponownie z Twoim Zwierzęciem mocy i poznać jego lekcję i moc, które pragnie Ci zaoferować?

Spotkajmy się na platformie Zoom na około dwie godziny, otrzymasz również plik pdf z opisem naszego spotkania oraz nagranie w formacie mp4 dla ponownego odsłuchania w dowolnej chwili.

Skontaktuj się ze mną w celu ustalenia daty i godziny naszego spotkania, pisząc do mnie TUTAJ

Cena: 65, 00 Euro.