Programma/ Program

 

 

Quest’anno, da marzo partiamo con una serie di “Sciamanesimo per animali”. La serie sarà suddivisa in tre blocchi:

  1. Comunicazione Sciamanica con Animali
  2. Guarigione Sciamanica per Animali e Recupero dell’Anima
  3. La vita dopo la vita: comunicazione con gli animali che hanno attraversato il ponte; aiutiamo le persone durante gli ultimi momenti insieme; lavoro di psicopompo per gli animali.

Ogni blocco consisterà in 4 incontri online, sulla piattaforma Zoom, di circa 2 ore. Il primo blocco sarà lanciato a marzo, i successivi – qualche mese più tardi.

Non è obbligatorio frequentare tutti e tre i blocchi (questo dipenderà solo da te), puoi fare solo il primo, ma non è possibile partecipare al secondo o al terzo senza aver studiato i blocchi precedenti.

Inoltre, per frequentare questo corso è obbligatorio un mini corso introduttivo di 3 incontri “Il nostro Albero Sacro” durante il quale faremo i nostri primi passi nei 3 mondi sciamanici.

W tym roku, w marcu ruszamy z nową serią zatytułowaną „Szamanizm dla Zwierząt”. Cała seria jest podzielona na trzy bloki:

  1. Komunikacja szamańska ze zwierzętami

  2. Terapie uzdrawiania szamańskiego dla zwierząt i odzyskiwane elementów duszy

  3. Życie po życiu: komunikacja ze zwierzętami, które przekroczył Tęczowy Most; pomagamy osobom w ostatnich wspólnych momentach spędzanych z ukochanym przyjacielem; szamańska praca psychopompa dla zwierząt.

Każdy blok składa się z 4 spotkań online, na platformie Zoom i trwa około 2 godzin. Pierwszy blok rozpoczyna się w marcu – kilka miesięcy później.

Nie jest obowiązkowe studiowanie wszystkich bloków (to zależy tylko od Ciebie), możesz uczęszczać wyłącznie na pierwszy. Nie jest jednak możliwe uczestniczenie w drugim lub trzecim bloku bez studiowania bloków poprzednich.

Dodatkowo, aby uczestniczyć w tym kursie obowiązkowy jest mini kurs wstępny składający się z 3 spotkań „Twoje Święte Drzewo”, podczas którego nauczymy się stawiać nasze pierwsze kroki w 3 Światach Szamańskich.