JOANNA’S TOUCH – SHAMANIC HEALING ARTS

 
 
Questo sito, dedicato alle arti della guarigione sciamanica è scritto in due lingue – in italiano ed in polacco. Buona lettura!
 
 
 
 
Ten portal, poświęcony sztuce uzdrawiania szamańskiego, jest prowadzony w dwóch językach – po polsku i po włosku. Miłej lektury!

 

 

LA PIU’ ANTICA ED UNIVERSALE TECNICA DELLA GUARIGIONE SPIRITUALE NEL MONDO

Le tracce dello sciamanesimo, datate negli albori dei tempi, sono state trovare in Australia, sui continenti Americani, in Africa, Estremo Oriente, Siberia e nella grande parte dell’Europa.

Lo sciamanesimo non è una religione, è il modo di percepire il mondo (ed i mondi), è una pratica. La pratica che consiste nell’oltrepassare il velo per connettersi con gli Spiriti Compassionevoli ed Affidabili per una rivelazione diretta e per la guarigione personale.

La parola “Sciamano” deriva dalla tribù siberiana dei Tungus e significa letteralmente “guaritore spirituale” o, più sapientemente, “colui che vede nel buio”.

Alterando lo stato della propria coscienza, lo Sciamano entra nella Realtà Non Ordinaria, dove recupera sia le informazioni sia i modi più appropriati della guarigione per il paziente (persona o animale).

NAJSTARSZA NA ŚWIECIE I UNIWERSALNA TECHNIKA UZDRAWIANIA ENERGETYCZNEGO I DUCHOWEGO

Ślady praktyk szamańskich, pochodzące z czasów zamierzchłej prehistorii, zostały odkryte w Australii, na kontynentach obu Ameryk, w Afryce, na Dalekim Wschodzie, na Syberii i w ogromnej części Europy.

Szamanizm nie jest religią, to sposób postrzegania świata (i światów). To praktyka, która polega na przekraczaniu zasłony w celu połączenia się z Zaufanymi i Opiekuńczymi Duchami, przeżywania osobistych doświadczeń i personalnego uzdrowienia.

Słowo “Szaman” pochodzi z języka ludów tunguskich i oznacza dosłownie “duchowy uzdrowiciel”  oraz “ten, który widzi w ciemnościach”. 

Zmieniając stan swojej świadomości, Szaman wchodzi do Niezwykłej Rzeczywistości światów duchowych, gdzie uzyskuje informacje odnośnie najodpowiedniejszych sposobów leczenia pacjenta (zarówno ludzi jak i zwierząt).