Conosciamo Carla Meeske

 

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Benefici dei trattamenti sciamanici a distanza

Lavorando, sia con il paziente fisicamente presente, sia a distanza – la prima cosa che fa uno sciamano è l’apertura del Cerchio Sacro e protetto dai propri Spiriti Compassionevoli. In entrambi i casi lo Sciamano esce sempre dalla propria forma fisica ed entra nel mondo degli Spiriti. Anche con il paziente presente davanti a lui. Quando ho un paziente nel mio studio molto spesso lo faccio sdraiare per terra e mi siedo vicino a lui, senza nemmeno toccarlo. Porto il suo Spirito e gli spiriti della malattia, depressione, ansia ecc. insieme con noi nel Cerchio lasciando che gli Spiriti Compassionevoli svolgano tutto il lavoro necessario. Anche questo è un tipo di lavoro “a distanza”, giusto?

Ormai lo conferma anche la scienza: la distanza non esiste. Essendo presente sull’altra parte dello Zoom, oppure sdraiato comodamente nel proprio letto il cliente percepisce persino di più. Riesce a rilassarsi di più, non deve preoccuparsi di come si sente, se è comodo a casa mia, né che deve guidare dopo la sessione a casa mia.

Durante il viaggio lo sciamano esce dalla propria forma fisica ed entra nel meraviglioso mondo sciamanico, portando là il proprio Spirito, lo Spirito del Cliente ed incontra gli Spiriti Compassionevoli che, in realtà svolgono tutto il lavoro necessario.

Lavorando da casa mia per e con un paziente che vive anche lontano i risultati dei nostri incontri sono altrettanto efficaci e spesso persino – molto di più!

Ascoltate qui una delle tantissime testimonianze. Questo non sarebbe mai possibile dopo un trattamento nel mio studio.

Quando dico che il riposo subito dopo il trattamento spesso è necessario..

 

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Ancestralna matematyka – Twoi Przodkowie- na ile ich tak naprawdę znasz? ©

Zatrzymaj się tylko na moment i pomyśl: abyś mógł się narodzić ty, potrzebowałeś:

2 rodziców,

4 dziadków,

8 pradziadków

16 prapradziadków

32 pra(3)dziadków

64 pra(4)dziadków

128 pra(5)dziadków

256 pra(6)dziadków

512 pra(7)dziadków

1024 pra(8)dziadków

2048 pra(9)dziadków

Abyś mógł się narodzić TY, dzięki 12 poprzednim generacjom, w przeciągu około 400 lat, potrzebowałeś około 4096 przodków!

Ile żyć? Ile historii, trudności, walk i smutków? I – jednocześnie – ile nadziei, miłości, mądrości i wiedzy, którą możemy odzyskać?

Ile nadziei i wiedzy posiadasz w sobie nawet tego nie podejrzewając?

Twoi Przodkowie – na ile ich naprawdę znasz? ©

Spotkajmy ich razem, posłuchajmy ich, dowiedzmy się co możemy dla nich zrobić i jak możemy odzyskać ich mądrość i magię?

Odkryjmy to razem – 4 spotkania na Zoom, kliknij tutaj ,aby poznać szczegóły!  

 

 

 

 

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Matematica Ancestrale – I Tuoi Antenati – li conosci davvero? ©

Pensa solo un attimo: affinché tu nascessi avevi bisogno di:

2 genitori,

4 nonni,

8 bisavoli

16 trisavoli

32 quadrisavoli

64 pentavoli

128 esavoli

256 eptavoli

512 avi di ottavo grado

1024 avi di nono grado,

2048 avi di decimo grado.

Affinché potessi nascere TU, grazie alle 12 generazioni precedenti, nell’ arco di circa 400 anni avevi bisogno di 4096 antenati!

Quante vite? Quante storie, difficoltà, battaglie e tristezze? E – allo stesso tempo: quante speranze, amore e saggezza da recuperare?

Quali speranze e sapienze porti dentro di te senza nemmeno sospettarlo?

I Tuoi Antenati – li conosci davvero? ©

Incontriamoli insieme, ascoltiamoli imparando cosa possiamo fare per loro e come possiamo recuperare la loro saggezza e magia!

Facciamo questo percorso insieme – 4 incontri su Zoom, leggi tutti i dettagli qui!

Pubblicato in I nostri Antenati, Viaggi sciamanici | Lascia un commento

Oczyszczanie energetyczne pomieszczeń i ziemi według Szamanów

Oczyszczanie pomieszczeń i Ziemi to niesamowicie antyczna praktyka szamańska, która – używając prostych i zrozumiałych słów – polega na neutralizowaniu błądzących, uwięzionych i przeszkadzających nam energii, wpływających negatywnie na Ciebie, Twoje zwierzęta i na Naturę w Twojej okolicy. Energie te powstają bardzo często w wyniku gwałtownych wydarzeń historycznych, to dusze, które nie są w stanie znaleźć drogi do Źródła. Mogą one też powstać w wyniki szkód wyrządzanych naturze. Wszystkie one kumulują się tworząc kleiste i ciężkie pola energii.

Niektóre objawy wskazujące na to, że Twój dom lub teren potrzebują oczyszczenia energetycznego to:

– Niewytłumaczalne zjawiska lub głęboki dyskomfort odczuwany w niektórych miejscach Twojego domu lub ziemi.

– Koszmary nocne.

– Dziwne zachowanie zwierząt, na przykład: niespodziewanie warczenie, wskakiwanie lub atakowanie miejsc, które wydają nam się puste, niecodzienne reakcje na coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, unikanie niektórych stref naszego domu, lub ziemi, itp.

– Trudności ze sprzedażą Twojego mieszkania bez żadnego logicznego powodu.

Zarówno ziemia jaki i budynki mogą posiadać negatywną i burzliwą przeszłość. W naszych domach i na naszej ziemi uwięzione są duchy martwych stworzeń, zarówno ludzi jak i zwierząt, które błąkają się zdezorientowane nie potrafiąc znaleźć drogi do Źródła. Również i Duchy Natury i tak zwane żywiołaki mogą błąkać się zagubione, zwłaszcza z powodu poniesionych przez Nature szkód.

Oczyszczanie szamańskie może być wykonywane osobiście lub na odległość. Podczas pracy oczyszczania energetycznego wykonuję podróż szamańską w celu spotkania Duchów miejsca, słucham ich historii, aby zrozumieć czego potrzebują dla przywrócenia miłego, zrównoważonego i czystego środowiska.

Kolejny krok to praca Psychopompa, która polega na oczyszczeniu, odprowadzeniu uwięzionych energii i przywróceniu protekcji oraz własnej mocy ziemi lub pomieszczeń.

Może się zdarzyć, że klient będzie również musiał wykonać osobiście jakąś pracę po sesji, a to w celu całkowitego zintegrowania się odzyskanych i przywróconych energii.

Praca Psychopompa

Słowo Psychopomp pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch wyrazów: „psyche”, które znaczy „dusza” i „pompos”, które znaczy „przewodnik”.

W kulturach szamańskich asystowanie dusz podczas ich przemieszczania się z ciała fizycznego do krainy śmierci i dalej, podczas ich powrotu do Źródła to bardzo rozpowszechniona praktyka, która, niestety, została zapomniana i utracona w naszym społeczeństwie. Śmierć i proces umierania stały się dla nas tabu.

Z szamańskiego punktu widzenia dusze, które opuszczają ciało fizyczne lub Naturę, mogą zatrzymać się podczas ich podróży, jeżeli nie mają odprowadzającego ich przewodnika. Mogą w ten sposób spowodować, absolutnie niechcący i nieumyślnie energetyczne szkody w środowisku, w którym (często nie z własnej woli!) zdecydują się zatrzymać. Jednym z takich przykładów duchów uwięzionych w naszym wymiarze są energie, które my nazywamy Poltergeist. Taki duch próbuje wyłącznie zwrócić naszą uwagę, prosząc nas o pomoc.

Czujesz, że energia w Twoim domu, biurze, ambulatorium, sklepie nie jest zrównoważona? Odczuwasz cierpienie lub zaburzenia energii Ziemi, na której mieszkasz?

Skontaktuj się ze mną – będę szczęśliwa mogą pomóc Duchom Twojego miejsca, które nie potrafią same wrócić do Źródła. Dostarczę Ci pełne nagranie całej Ceremonii dla Duchów Twojego miejsca oraz przyniosę ich wieści dla Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ TUTAJ

Pubblicato in Podróże szamańskie, Protekcja, Terapie szamańskie, Uzdrawianie Szamańskie | Lascia un commento

Pulizia energetica vista dagli Sciamani

La pulizia delle case e della Terra è una pratica sciamanica antichissima e, parlando con parole semplici, consiste nella neutralizzazione delle energie fastidiose, perse o intrappolate che stanno influenzando in modo negativo te, gli animali o la natura della zona. Queste energie fastidiose sono molto spesso il risultato di eventi storici turbolenti, sono le anime che non riescono ad oltrepassare, oppure sono il risultato dei danni creati alla natura. Tutte loro si accumulano creando campi di energia stagnante e appiccicosa.

Alcuni sintomi che possono indicare la necessità della pulizia energetica della casa o del terreno sono:

  • Fenomeni inspiegabili oppure uno sconforto profondo percepibile in alcune zone della casa o del terreno.
  • Incubi notturni.
  • Uno strano comportamento degli animali, per esempio: ringhiare all’improvviso, saltare ed attaccare spazi che ci sembrano vuoti, strane reazioni su qualcosa che noi non riusciamo a vedere, oppure evitare alcune zone della casa.
  • Difficoltà nel vendere la tua casa senza alcun motivo logico.

La terra o gli edifici possono avere una storia negativa e molto turbolenta. Nelle nostra case o nella nostra Terra si trovano imprigionati gli Spiriti delle creature morte, sia delle persone che degli animali che vagano disorientate non trovando la strada verso la Fonte. Persino gli Spiriti della natura e gli elementali possono sentirsi persi, specialmente dopo i danni subiti.

La loro pulizia può essere fatta di persona o a distanza. Durante il lavoro di pulizia energetica della Terra o degli ambienti viaggio sciamanicamente per incontrare gli Spiriti del luogo, ascolto le loro storie, per capire di che cosa hanno bisogno affinché sia un’ambiente più piacevole, equilibrato e pulito.

Il passo successivo consiste nel lavoro dello Psicopompo, nella pulizia, accompagnamento delle energie intrappolate, nel ripristino della protezione e della forza della Terra.

Può succedere che il cliente abbia qualche lavoro da fare anche da parte sua per integrare completamente le energie ripristinate nella casa o nella Terra.

Il lavoro dello Psicopompo

La parola Psicopompo deriva dal Greco ed è composta da due parole “psyche” significa “l’anima° e “pompos” – “il conduttore”.

Nelle culture sciamaniche, assistere le anime durante la loro transizione dalla vita verso la morte e verso il ritorno allo Spirito è una pratica molto comune che, purtroppo, è stata dimenticata e persa nella nostra società. La morte ed il processo del trapasso sono diventati tabù nell’Occidente.

Dal punto di vista sciamanico, le anime che lasciano il corpo fisico o la Natura possono fermarsi nel loro viaggio se non vengono accompagnate durante la loro transizione. Possono causare involontariamente disagi energetici dell’ambiente dove scelgono (o rimangono per forza) di trattenersi. Uno degli esempi degli Spiriti imprigionati nella nostra dimensione è quello che noi chiamiamo Poltergeist. Tale Spirito cerca solo di attirare la nostra attenzione ed ottenere il nostro aiuto.

Senti che l’energia della tua casa, ufficio, ambulatorio non è equilibrata? Percepisci la sofferenza o le turbolenze della Terra dove vivi?

Contattami – sarò onorata di poter aiutare gli Spiriti del tuo luogo che non riescono a tornare alla Fonte. Ti fornirò la registrazione della Cerimonia per gli Spiriti della Tua Terra, portando anche i messaggi per te.

CONTATTAMI QUI

Pubblicato in Guarigione Sciamanica, I nostri Antenati, Protezione, Viaggi sciamanici | Lascia un commento

L’attaccamento degli Spiriti – cosa significa?

L’attaccamento degli Spiriti o delle Energie significa la presenza delle entità energetiche non fisiche. nel corpo energetico delle persone o degli animali (così detta Aura).

Queste energie attaccate a noi sono le anime delle persone o degli animali che non sono passate negli altri mondi e vagano disorientate vicino alla nostra dimensione fisica. Queste anime si attaccano alle persone ed agli animali vivi per usufruire delle loro energie e per mantenere, in un certo senso, il controllo sul nostro comportamento.

La maggior parte delle persone di solito non si rende conto di tali attaccamenti e vive per tutta la vita insieme con queste entità.

Le anime rimangono intrappolate e non riescono a trovare la strada verso Casa per svariati motivi, per esempio: una morte violenta ed inaspettata. Un altro motivo può essere il fatto che la persona, negli ultimi momenti della propria vita, pensa di non aver realizzato il compito della propria esistenza e rifiuta di andarsene, cercando di trovare un’ospite umano vivo per far realizzare a lui i suoi scopi. Un altro esempio ancora: la persona negli ultimi momenti della vita era così piena di rancore, rabbia, di voglia di vendetta che questi sentimenti la legano come un’ancora, impedendo il proprio cammino.

Questi sono solo alcuni esempi, i motivi della presenza delle anime che si rifiutano (o non riescono) a lasciare la nostra dimensione possono essere svariati e innumerevoli.

Tutte queste energie trovano accesso ed entrano in noi tramite il nostro campo energetico, tramite la nostra aura. Alcune di loro riescono ad entrare molto profondamente, causando a noi seri squilibri e malattie emotive, mentali e persino fisiche.

Il campo energetico (l’aura) costituisce uno strato dell’energia che è emanata da ogni persona e da ogni animale, ed è invisibile per la maggior parte delle persone. I tagli, fori ed entrate nel nostro corpo energetico possono condurci  persino alla perdita del nostro potere personale.
Le emozioni di bassa vibrazione energetica, quali paura, rabbia e simili creano aperture nel nostro campo energetico e, indebolendo, permettono ed invitano ad entrare le entità estranee nella nostra aura.
Anche la perdita dei pezzi della nostra anima in conseguenza di traumi vissuti provoca l’apertura della nostra aura, rendendola incompleta. Gli Sciamani lo sanno da sempre: ogni volta quando subiamo un trauma emotivo oppure fisico, una parte della nostra anima lascia il nostro corpo cercando di sopravvivere alla tragica esperienza vissuta da noi. Più grande è il trauma, più pezzi dell’anima fuggono e più grandi saranno i fori ed entrate.

Più entrate avrai nel tuo campo energetico, più diventerai vulnerabile all’attacco da parte delle anime ed energie vaganti.

Le cause più frequenti della perdita dell’anima sono:

Un dolore prolungato. L’abuso fisico, sessuale od emotivo, sia come bambini sia come adulti. La dominazione da parte di vari gruppi organizzati. La morte inaspettata o violenta del nostro figlio, coniuge, un’animale amato, ecc.. Un’incidente stradale, una malattia grave, e tanti, tantissimi altri motivi.

Le persone che ospitano le energie estranee possono spesso essere considerate come malati mentali o senza un equilibrio emotivo adeguato. Anche le persone che sembrano condurre una vita stabile e piena di successi hanno gli attaccamenti energetici.

Quasi tutte le persone hanno le energie estranee attaccate, non importa in che cosa tu creda, quale sia la tua religione, la tua personalità o il livello di intelligenza personale. Se il tuo campo energetico è danneggiato – sei molto vulnerabile, costituisci un ospitante perfetto per le energie e gli spiriti vaganti.

Alcuni (ne esistono tantissimi altri) effetti della presenza delle energie e degli spiriti estranei nel nostro campo aurico: dolore emotivo, depressione, basso livello della nostra energia personale (stanchezza), fatica costante, pensieri e/o tentativi di suicidio, dipendenza dalla droga e/o dall’alcool, eccesso di cibo, la maggior parte delle malattie mentali od emotive, mancata concentrazione, cambiamenti di umore, confusione, rabbia/ aggressione, incubi, ansia, paranoia, pensieri negativi basati sulla paura, dolori fisici inaspettati o problemi fisici inspiegabili, un costante sabotaggio di noi stessi e degli altri, attacchi emotivi e fisici agli altri, un tentativo costante di controllare gli altri oppure di dominarli, la perdita dello scopo della tua vita, l’indebolimento del tuo sistema immunitario e tantissimi altri ancora.

Un guaritore sciamanico è in grado di effettuare per te un trattamento molto antico chiamato “recupero dell’Anima” recuperando i tuoi pezzi e chiudendo tutti fori ed entrate. Durante questo trattamento viene svolta anche l’estrazione delle entità energetiche estranee, recupero del tuo potere personale ed rafforzamento della tua salute spirituale, emotiva e fisica. Vengono rimosse le forze che non fanno parte della tua aura.

Esattamente gli stessi trattamenti vengono offerti agli animali, che subiscono  perdite dei loro pezzi di anime in ugual modo.

CONTATTAMI QUI

Pubblicato in Guarigione Sciamanica, Viaggi sciamanici | Lascia un commento

Obce energie w nas – co to znaczy?

Przymocowane do nas obce Duchy i Energie oznaczają obecność niematerialnych istot w ciele energetycznym ludzi lub zwierząt (w tak zwanej Aurze).
Te przyczepione do nas energie, to elementy dusz osób lub zwierząt, które nie są w stanie przejść do kolejnego wymiaru i błąkają się zdezorientowane w pobliżu naszego fizycznego świata. Przyczepiają się one do żywych ludzi i zwierząt, aby wykorzystać ich energię i aby, w pewnym sensie, sprawować kontrolę nad naszym życiem i postępowaniem.

Większość ludzi nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy z ich obecności i przechodzi przez cale swoje z życie z obcymi Energiami i Duchami zakotwiczonymi w ich ciele energetycznym.

Dusze pozostają uwięzione i nie są w stanie znaleźć powrotnej drogi do Domu z przeróżnych przyczyn, na przykład: nagła i niespodziewana śmierć. Innym powodem może być fakt, iż w ostatnich momentach swojego życia osoba myśli, że nie zrealizowała celu, dla którego się urodziła i odmawia odejścia, szukając jakiegoś innego człowieka, poprzez którego będzie próbować dokończyć swoje zamierzenia (i które wcale nie muszą być tak bardzo szlachetne). Kolejnym przykładem może być sytuacja, kiedy człowiek w ostatnich momentach swojego życia jest tak pełen żalu, złości i chęci zemsty, że uczucia te stają się dla niego jak kotwica uniemożliwiająca mu kontynuowanie jego drogi.

To zaledwie kilka przykładów, powodów obecności dusz, które odmawiają (lub nie są w stanie) opuszczenia naszego wymiaru jest naprawdę nieskończenie wiele.

 

Energie te znajdują dostęp i wchodzą w nas poprzez nasze pole energetyczne, poprzez naszą aurę. Niektóre z nich potrafią przedostać się naprawdę bardzo głęboko, przysparzając nam poważnych zaburzeń i chorób na poziomie emocjonalnym, umysłowym i nawet fizycznym.

Nasze pole energetyczne (aura) to warstwa energii, którą emanują wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta oraz rośliny i jest ona niewidoczna dla większości z nas. Rany, otwory i wejścia w naszym polu energetycznym mogą spowodować nawet utratę naszej mocy osobistej.

Emocje o niskiej częstotliwości wibracji energetycznej, takie jak strach, gniew i tym podobne tworzą rany i otwory w naszym polu energetycznym i, osłabiając je, umożliwiają i zapraszają obce energie do naszej aury.
Również i utrata elementów naszej duszy w konsekwencji przeżywanych dramatów powoduje otworzenie się naszej aury, ponieważ staje się ona wybrakowana i niekompletna. Szamani wiedzą to od zawsze: kiedykolwiek przeżywamy jakiś emocjonalny lub fizyczny dramat, kawałek naszej duszy opuszcza nasze ciało próbując w ten sposób uratować się i przetrwać przeżywaną przez nas tragedię. Im jest ona większa tym więcej elementów duszy ucieka i, w konsekwencji, tym większe będą otwory i wejścia w naszym polu energetycznym.

Im więcej będzie wejść w Twojej aurze, tym bardziej będziesz podatny na ataki błądzących energii i dusz.

Najczęstsze przyczyny utraty elementów duszy to:
Długie bóle na poziomie fizycznym. Wykorzystywanie fizyczne, seksualne lub emocjonalne, zarówno dzieci, dorosłych, jak i zwierząt. Dominacja ze strony różnych zorganizowanych grup (politycznych, religijnych, ale również i wśród rówieśników). Niespodziewana lub gwałtowna śmierć naszego dziecka, małżonka, rodziców, ukochanego zwierzęcia, itp. Wypadek drogowy. Ciężka choroba. Ta lista jest naprawdę nieskończona.

Osoby goszczące w sobie (czyli prawie my wszyscy) obce energie mogą być często uznawane za posiadające problemy umysłowe, lub niezrównoważone. Nawet osoby, które wiodą pozornie ustabilizowane życie i odnoszą różne sukcesy, również i one posiadają w swojej aurze obce energie.

Naprawdę prawie wszyscy posiadamy przyczepione do nas obce energie, nieważne w co wierzysz, jaką religię wyznajesz, jaką posiadasz osobowość i stopień inteligencji. Jeżeli Twoje pole energetyczne jest uszkodzone – jesteś bardzo osłabiony i stanowisz doskonałe lokum dla błądzących duchów i energii.

Oto niektóre (jest ich nieskończenie wiele) efekty obecności obcych duchów i energii w polu naszej aury: emocjonalne bóle, depresja, niski poziom naszej osobistej energii (zmęczenie), uczucie osłabienia, myśli i/lub próby samobójcze, uzależnienie od narkotyków i/lub alkoholu, nadmierne spożywanie jedzenia, prawie wszystkie choroby zakwalifikowane jako umysłowe i emocjonalne, brak koncentracji, nagłe zmiany humoru, konfuzja, gniew/ agresja, koszmary nocne, niepokój i lęki, paranoje, negatywne myśli spowodowane przez strach, niewytłumaczalne bóle fizyczne, bezustanny sabotaż nas samych lub innych, emocjonalne i fizyczne ataki na inne osoby, próba stałego kontrolowania lub dominacji innych osób, utrata celu własnego życia, osłabienie Twojego układu odpornościowego i wiele, wiele innych.

Wykwalifikowany uzdrowiciel szamański jest w stanie wykonać dla Ciebie bardzo antyczną sesję zwaną „odzyskiwanie Twojej duszy”, podczas której odnajdzie je i następnie zamknie otwory i wejścia w Twojej aurze. Podczas takiej sesji wykonuje on również ekstrakcję obecnych w Tobie obcych energii, odzyska on źródło Twojej osobistej mocy i wzmocni Twoje zdrowie duchowe, emocjonalne oraz fizyczne. Zostaną usunięte wszystkie energie niewchodzące w skład Twojej osobistej aury.

Takie same sesje uzdrawiające oferuje się zwierzętom, które również cierpią i są podatne na utratę elementów duszy dokładnie tak samo jak ludzie.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ TUTAJ

Pubblicato in Podróże szamańskie, Terapie szamańskie | Lascia un commento

Strach

Próbowałeś kiedykolwiek zwalczyć ogarniający Cię strach, jednakże bez względu na to jak usilnie się starałeś, on Cię nie opuszczał? Próbowałeś kiedykolwiek uciec przed Twoim poczuciem strachu i myślałeś nawet, że Ci się to udało, tylko po to, aby odkryć, że dogonił Cię on znowu w momencie, kiedy zaczynałeś jakiś nowy projekt? Czułeś się kiedyś tak sparaliżowany przez strach, że nie mogłeś zrobić nawet najmniejszego kroku i miałeś problemy z oddychaniem? Jeśli tak – wiedz, że nie jesteś w tym sam.

Strach to naprawdę ludzkie i uniwersalne uczucie. Znamy je wszyscy i wszyscy się z nim borykamy: poczynając od Twojego sąsiada i dochodząc do najpotężniejszych szamanów, którzy musieli je dobrze poznać krocząc na swojej ścieżce antycznej wiedzy. Nie możemy się spodziewać, że nas opuści i nawet nie powinniśmy tego oczekiwać, ponieważ to właśnie strach umożliwia rozkwitnięcie naszego prawdziwego potencjału. To właśnie dzięki strachowi, niepewności i niepokojom mamy możliwość otworzenia nowego rozdziału w naszym życiu.

Jesteśmy szczególnie podatni na strach, niepokój i nawet na całkowity rozpad naszej osobowości w momentach, w których znajdujemy się pomiędzy fazami naszego życia, pracy, kariery, naszych osobistych związków i nawet w momencie żałoby po utracie bliskiej nam osoby.

W takim przejściowym okresie naszym głównym uczuciem jest niepewność. Nie jesteśmy już osobą, którą do tej pory byliśmy i nie staliśmy się jeszcze zupełnie nową. Ten brak definicji nas samych potrafi być przerażający, jednakże jest coś więcej: w tym nieokreślonym momencie życia dochodzą do nas przebłyski tego, kim moglibyśmy naprawdę zostać. Stopień tej świadomości jest przerażający: co będzie, jeżeli nie dam rady? I – co będzie , jeżeli DAM RADĘ? To właśnie w tym momencie bardzo często mamy ochotę powrócić do naszego starego Ja. Ze strachu.

Aby zyskać tytuł uzdrowiciela, szaman musi pomyślnie przejść przez wiele inicjacji: to ekstremalnie ciężkie przemiany obejmujące straty, cierpienia, symboliczną śmierć i ponowne narodziny. Zagmatwane i skomplikowane wizje, choroby, bezsenność i strach, czasami tak intensywny, że jedyne co nam pozostaje to ucieczka od ludzi i intensywny bieg, dopóki nie zaśniemy z wyczerpania głębokim snem bez snów.

Transformacja Strachu i Cierpienia.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to przestać sobie obiecywać, że zajmiemy się tym później. Musimy przestać okłamywać samych siebie, że istnieją ważniejsze rzeczy od naszych osobistych uczuć. Im dłużej będziemy to odkładać, tym głębiej korzenie strachu zagłębią się w nas i tym trudniej będzie je usunąć. Musisz zająć się tym TERAZ.

Psychoanalitycy proponują nam czynności, które odwrócą naszą uwagę od goszczącego w nas strachu, takie jak zajęcia kreatywne lub sport. W skrajnych przypadkach przepiszą Ci lekarstwa, które pomogą Ci na krótko. Twoje emocje zostaną uśpione na niedługi okres czasu, lecz wybuchną ponownie, kiedy tylko zdecydujesz się powrócić do Twojego codziennego życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ takie postępowanie eliminuje wyłącznie powierzchniowe symptomy, czyli Twój psychologiczny dyskomfort, nie usuwa natomiast nigdy korzeni jego przyczyny – esencji Twojego strachu. Nie zajmują się oni nigdy usunięciem goszczącej w Tobie niezrównoważonej energii i ducha.

Mogą Ci pomóc w tym wykwalifikowani Szamani. Nieważne, jak bardzo patologiczne jest Twoje podejście do energii zakorzenionego w Tobie strachu, Szamani wiedzą, że wszyscy bez wyjątku posiadamy wrodzoną umiejętność przeistoczenia jego energii w źródło osobistej mocy zwiększającej nasz potencjał życiowy. Rozumieją oni i znają osobiście prawdziwą istotę problemu i są w stanie zaoferować Ci specyficzne rytuały i podróże oczyszczające, podczas których pomogą Ci usunąć ciemną energię strachu z Twojej świadomości, przemieniając ją w potężny i kreatywny impuls życiowy.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ !

Pubblicato in Podróże szamańskie | Lascia un commento

La Paura

Hai mai provato a vincere il sentimento della paura però, non importa quanto tu abbia provato, ha vinto sempre lei? Hai mai provato a scappare da questo sentimento, pensando persino di essere riuscito, solo per scoprire che la paura era ancora presente, proprio nel momento quando hai deciso di cominciare un nuovo progetto nella tua vita? Ti sei mai sentito paralizzato dalla paura fino al punto di non poter muoversi o respirare? Se si, allora devi sapere che non sei l’unico.

Paura è un sentimento umano ed universale. La conosciamo e affrontiamo davvero tutti: cominciando dal tuo vicino della porta accanto fino ai più potenti Sciamani durante il loro cammino lungo la via dell’Antica Saggezza. Non dobbiamo aspettarci che la paura ci lasci, proprio non dovremmo volere questo, in quanto lei ci da l’opportunità di far sbocciare il nostro vero potenziale personale. Proprio grazie alla paura, incertezza ed ansia abbiamo la possibilità di cominciare un nuovo capitolo della nostra vita.

Diventiamo particolarmente vulnerabili ed aperti alla paura, ansia e persino alla disintegrazione della nostra personalità nei momenti quando ci troviamo nelle fasi intermedie della nostra vita, del nostro lavoro, della carriera, delle nostre relazioni personali e persino durante il lutto dopo la perdita di una persona a noi cara.

Durante tale periodo di transizione il nostro sentimento dominante è l’incertezza. Non siamo più le persone che eravamo fino ad oggi ma, nello stesso momento, non siamo ancora diventati pienamente delle persone nuove. La mancanza della nostra autodefinizione può essere davvero spaventosa, esiste però un altro aspetto: in questo momento della vita così indefinito intravediamo la persona che possiamo diventare se solo lo vorremo. Il grado di tale potenziale è terrificante: e se non dovessi riuscirci? E se dovessi riuscirci? Molto spesso, proprio in quel preciso momento abbiamo voglia di tornare al nostro vecchio Io. Per paura.

Per diventare un guaritore lo Sciamano deve passare con successo le svariate iniziazioni. Esse consistono nei cambiamenti estremamente difficili, tra i quali le varie perdite, sofferenze, una morte simbolica seguita dalla sua rinascita. Le visioni confuse, le malattie pesanti, l’insonnia e la paura cosi intensive che l’unica cosa che ci sentiamo di fare è di nasconderci, scappando dalla gente e correndo fino a cadere per terra addormentandoci  esausti in un sonno senza sogni.

La trasformazione della Paura e della Sofferenza.

La prima cosa che dobbiamo fare è di smettere di promettere a noi stessi che affronteremo il problema più tardi. Dobbiamo smettere di mentire a noi stessi e raccontarci che esistono cose più importanti dei nostri sentimenti. Più rimanderemo la questione più profondamente cresceranno dentro di noi le radici della paura e più sarà difficile rimuoverle. Devi affrontare la tua paura ORA.

Gli psicoanalisti ti propongono sempre varie attività come lo sport o i progetti creativi per distrarti dalla paura presente in te. Ti prescrivono persino le medicine, ma esse ti aiuteranno per un breve periodo. Le tue emozioni saranno assopite, però esploderanno di nuovo non appena deciderai di tornare alla tua vita quotidiana. Questo accade perché quel tipo di trattamento elimina solamente i sintomi superficiali e cioè – il tuo disagio psicologico, non arrivando mai però fino alle radici della causa – fino all’essenza della tua paura. Gli psicoanalisti non lavorano con te per la rimozione dell’energia pesante presente dentro di te.

Tale aiuto puoi ottenerlo da Sciamani qualificati. Non ha importanza quanto patologica sia la tua relazione con la paura radicata in te, gli Sciamani sanno che tutti noi, senza alcuna eccezione, abbiamo una capacità innata per trasformare l’energia della paura nella sorgente del nostro potenziale personale aumentando così il nostro potenziale. Gli Sciamani capiscono e conoscono personalmente l’essenza del problema e sono in grado di offrirti i rituali specifici ed i viaggi di purificazione per aiutarti a rimuovere l’oscura energia della paura dal tuo conscio, trasformandola in un potente e creativo impulso vitale.

CONTATTAMI ORA!

Pubblicato in COVID, Guarigione Sciamanica, Protezione, Viaggi sciamanici | Lascia un commento